Terms of use

Regulamin programu lojalnościowego Potis& Verso

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym organizowanym przez “P and V” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Goławickiej 5/23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132896, NIP 532-15-59-357, REGON 012801624, zwaną dalej Organizatorem.

  1. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej: „Formularz Zgłoszeniowy” oznacza wniosek o przystąpienie do Programu, wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie do Programu.

„Deklaracja” oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniony przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub bezpośrednio w salonie Organizatora.

„Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, zarejestrowaną w Programie na podstawie złożonego Formularza Zgłoszeniowego lub Deklaracji wypełnionej zgodnie z Regulaminem.

„Karta Klienta” oznacza kartę wydaną przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną poprzez numer umieszczony na karcie (zakodowany pasek magnetyczny i kod kreskowy), przeznaczoną do naliczania Punktów gromadzonych na koncie Uczestnika.

„Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone na podstawie danych osobowych udostępnionych zgodnie z Regulaminem przez Uczestnika, z przypisaną do niego Kartą Klienta.

„Salon Firmowy” oznacza objęte programem placówki handlowe Organizatora prowadzone pod marką Potis& Verso, których aktualny wykaz dostępny jest na stronie internetowej: www.potisandverso.com

„Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w wyniku ich przystąpienia do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator.

„Ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz .U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2 Program skierowany jest do Uczestników dokonujących zakupów towarów w Salonach Firmowych Potis& Verso na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3 Osoba nabywa prawo do przystąpienia do Programu poprzez udostępnienie danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

2.4 Osoba zainteresowana uczestnictwem w programie zobowiązana jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dostępny w Salonach Firmowych i stronie www Potis& Verso. Formularz powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje jedynie prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, zawierający wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, np. nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu lub ponowne ubieganie się o status Uczestnika, mimo posiadania już takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

2.5 Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym.

III. DANE OSOBOWE

3.1 Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora odbywa się zgodnie z Ustawą.

3.2 Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w formularzu lub innych oświadczeniach składanych Organizatorowi. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz żądania ich aktualizacji.

3.3 Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych administrowanej przez Organizatora.

3.4 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem, przez umieszczanie na nim swojego podpisu w przypadku Formularza wypełnionego w salonie stacjonarnym i przez akceptację Regulaminu w przypadku Formularza wypełnionego na stronie www.potisandverso.com.

3.5 Uczestnik powinien, w miarę możliwości, niezwłocznie zawiadomić Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Uczestnik może zgłosić zmiany telefonicznie po procesie weryfikacji dotychczasowych danych przez personel Salonu Firmowego Potis& Verso.

  1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Potis& Verso.

4.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę Klienta po udostępnieniu danych osobowych na stronie www.potisandverso.com lub sklepie firmowym Potis& Verso.

4.2 Karta Klienta wydawana jest bezpłatnie w wybranym przez Uczestnika salonie stacjonarnym w dniu podpisania Formularza. Jeśli Uczestnik zapisał się do Klubu na www.potisandverso.com może odebrać kartę w wybranym salonie stacjonarnym od 5 dnia od wypełnienia Formularza.

4.3 Karta upoważnia do otrzymywania informacji o wydarzeniach i akcjach organizowanych przez Organizatora.

4.4 W przypadku gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu w salonie firmowym Potis& Verso, za co najmniej 500 złotych lub za co najmniej 2 000 złotych w ciągu 6 kolejnych miesięcy od założenia karty Klienta (przy wszystkich transakcjach należy okazać sprzedawcyi przekazać do zeskanowania kartę Klub Potis& Verso, tak, aby transakcje zostały odnotowane na karcie) zaczyna mu przysługiwać rabat w wysokości 10% licząc od kolejnych zakupów.

4.5 Rabat 10% łączy się z innymi promocjami pod warunkiem, że nie przekraczają one rabatu 30%./

4.6 W przypadku gdy Uczestnik w ciągu 12 miesięcy od założenia karty Klienta dokona zakupu za co najmniej 5 000 złotych zaczyna mu przysługiwać rabat w wysokości 15% licząc od kolejnych zakupów.

4.7 Rabat 15% łączy się z innymi promocjamipod warunkiem, że nie przekraczają one rabatu 30%.

4.8 Jeśli w ciągu 24 miesięcy, od daty wydania karty, na koncie Uczestnika nie zostanie zarejestrowana żadna transakcja, konto staje się nieaktywne i Uczestnik utraci uprawnienia do rabatu.

4.9 Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną aktywną Kartę Klienta, uprawniającą do naliczania kwot zakupów. Karta Klienta pozostaje własnością Organizatora.

5.1 Karta Klienta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta Klienta nie podlega zbyciu.

5.2 Karta Klienta nie może być udostępniana i używana przez osoby trzecie.

5.3 Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora o fakcie utraty Karty Klienta. Po otrzymaniu zawiadomienia Organizator dokona blokady Karty i w ciągu 10 dni roboczych przygotuje do wydania Uczestnikowi nową kartę. Punkty dotychczas zgromadzone na Koncie Użytkownika zostaną przypisane do nowej Karty Klienta.

  1. REZYGNACJA I WYŁĄCZENIE UCZESTNIKA Z PROGRAMU

5.1 Uczestnik może zostać wyłączony z Programu w przypadku, gdy:

5.1.1 Uczestnik nie przestrzega Regulaminu,

5.1.2 Uczestnik podał nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym,

5.1.3 Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie.

5.1.4 Uczestnik może zrezygnować z Programu w każdym momencie jego trwania. Oświadczenie o rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja wchodzi w życie z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia Uczestnika o rezygnacji.

5.1.5 W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika.

  1. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

6.1 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się z dniem ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia lub zawieszenia Programu po uprzednim zawiadomieniu z zachowaniem 60-dniowego wyprzedzenia.

6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.potisandverso.com oraz w Salonach Firmowych .

6.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu przez Organizatora nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w Salonach Firmowych oraz na stronie internetowej www.potisandverso.com

7.2 Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przez złożenie przez niego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym lub jego akceptacji na www.potisandverso.com.

7.3 Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu.

Service potisandverso.com uses Cookies.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×